Μύρισε Καλοκαιρινές Προσφορές!

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží na webových stránkách dodavatele www.irobot.cz (dále také „e-shop dodavatele“ nebo „internetový obchod dodavatele“), na základě kupních smluv uzavřených mezi dodavatelem a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a dodavatelem v oblasti koupě a prodeje zboží.
Zákazník svou objednávkou, tj. návrhem na uzavření kupní smlouvy (dále také jen „objednávka“), potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn dostatečným způsobem ještě před uskutečněním své objednávky a má možnost se s VOP seznámit.

1. Údaje dodavatele:

Dodavatel:
Certus Mercatus, s.r.o., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 190 00.
Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl. 168349.
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 27305571
DIČ: CZ27305571
(dále jen “dodavatel”)

Provozovna dodavatele:
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
Praha 9, 190 00

Kontaktní údaje:
Tel.: 245 001 740
Email: info@mercatus.cz

Servis zajišťuje:
Certus Mercatus s.r.o.
Areál Westpoint
U Silnice 949/11
Praha 6, 161 00

2. Zákazník:

Kupujícím (dále také jen jako „zákazník“) je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Právní vztahy dodavatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími právními předpisy.

Podnikatelem se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
Zákazník, který není spotřebitelem, je dle těchto VOP považován za podnikatele a jeho práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí ustanoveními těchto VOP platnými pro podnikatele.

3. Objednávka zboží:

a) objednávka
Umístění nabízeného zboží na webových stránkách e-shopu dodavatele není návrhem na uzavření ani veřejnou nabídkou. Seznam zboží na stránkách www.irobot.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Potvrzení objednávky provádí dodavatel zpravidla e-mailem. K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany dodavatele zákazníkovi.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu a další poplatky je 79 Kč s DPH na jednu objednávku, a cena dobírky je 20 Kč s DPH na jednu objednávku. Při objednávce nad 2.000 Kč je doprava a dobírka zdarma. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení apod.) si hradí zákazník sám.

b) zrušení/storno objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4. Uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky:

a) uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany dodavatele zákazníkovi. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako “Automatické oznámení – Přijetí Objednávky č.” či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem tohoto potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

b) dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení přijaté objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

c) způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Smluvním partnerem dopravy je společnost DPD.

Informace o ceně dopravy je součástí objednávky, potvrzení objednávky a také součástí e-mailového sdělení o přijetí objednávky.

Při objednávce nad 2.000 Kč, není účtováno dopravné ani dobírkovné.

Zásilka obsahuje návod k použití výrobku.

Daňový doklad se zasílá elektronicky mailem na mailovou adresu uvedenou v objednávce.

d) převzetí zboží
Dodavatel doporučuje prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučuje dodavatele zákazníkovi sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pouze na základě vyhotoveného záznamu může být zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Na pozdější reklamace způsobené v důsledku dopravy pak dodavatel nebude brát zřetel a tyto budou zamítnuty.

e) komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem bude uskutečňována elektronickou poštou, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak nebo se strany nedohodnou jinak. Pro elektronickou poštu slouží centrální e-mail: info@irobot.cz. Odpověď na e-mail zákazníka se také provádí elektronickou poštou. Odpověď může dodavatel zaslat i z jiného mailu než z info@irobot.cz.

Komunikaci lze také uskutečnit na telefonní lince 245 001 740.

5. Způsob uhrazení ceny za zboží a výhrada vlastnictví:

a) způsob úhrady kupní ceny za zboží
Zákazník má dvě možnosti uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je nutno buď uhradit v hotovosti dobírkou v plné výši v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo uhradit dobírku platební kartou v plné výši v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

b) EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

c) výhrada vlastnictví
Zboží je vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny zákazníkem.

6. Práva z vadného plnění:

Dodavatel odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Zákazník je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

a) podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením uzavřené kupní smlouvy, má zákazník tato práva:
–       odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
–       odstranění vady opravou věci
–       přiměřená sleva z kupní ceny, nebo
–       odstoupení od smlouvy

Zákazník je povinen sdělit dodavateli, jaké právo z výše uvedených si zvolil, již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu dodavatele. To neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Pokud si zákazník nezvolí konkrétní právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

b) nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník tato práva:
–       odstranění vady
–       přiměřená sleva z kupní ceny

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li dodavatel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele.

d) práva z vadného plnění náležející spotřebiteli
Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na jeho práva z vadného plnění následující ustanovení.

Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
–       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
–       se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
–       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
–       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
–       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

e) Softwarové vybavení přístroje
Vlastníkem softwarového vybavení přístrojů značky iRobot a mobilní aplikace iRobot HOME je společnost

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730

iRobot Corporation si vyhrazuje všechna práva na úpravu softwarového vybavení svých produktů a úpravu mobilní aplikace iRobot HOME. Aplikace iRobot HOME je kompatibilní s mobilními telefony s operačním systémem Android a iOS. Z důvodů požadavků na nová technická řešení a bezpečnost mohou být požadavky na verze jednotlivých operačních systémů změněny bez předchozího upozornění. V takovém případě nemusí aplikace iRobot HOME nadále fungovat na zařízeních se staršími verzemi operačního systému Android a iOS. Informace o aktuálně podporované verzi operačního systému Android a iOS dostanete od naší zákaznické podpory.

7. Záruka: 

Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

a) záruční doba
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem.

Záruční doba na zboží je 2 roky. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Poskytnutá záruční doba 2 let se nevztahuje na kapacitu baterie, jež je součástí výrobku, a jejíž doba životnosti je omezena. Minimální životnost baterie je 6 měsíců ode dne prodeje. Kratší životnost výrobku pak nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

V případě, že vám bude zboží vyměněno nebo opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování zboží (nebo jeho dílů), které se ke spotřebnímu zboží přímo váže. Záruku lze uplatnit pouze v případě výrobní vady. Zákazník také nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost.

Před prvním použitím doporučujeme prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu na obsluhu, a následně se těmito informacemi důsledně řídit, tj. zejména měnit spotřební materiál, dodržovat pravidla údržby a čistění zboží a užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu. Nedodržování pravidelné výměny spotřebního materiálu, pravidelné údržby a čistění, popř. jiné jednání v rozporu s návodem na obsluhu může vést k následnému neuznání záruční opravy.

b) reklamace
Práva z vadného plnění i práva ze záruky lze uplatnit u dodavatele, a to reklamací zboží.

c) postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.irobot.cz, kontaktuje naše autorizované servisní středisko na adrese Certus Mercatus s.r.o., Areál Westpoint, U Silnice 949/11, Praha 6, 161 00 osobně, případně lze vyplnit formulář na www.irobot.cz/web/technicka-podpora.html. Na základě vyplnění tohoto formuláře si objednáte svoz reklamace zdarma. Služba – svoz reklamace – je zajišťována společností Geis. Formulář slouží jako emailová objednávka svozu, která se automaticky odesílá na Vámi zadanou emailovou adresu a na naši infolinku. Jakékoliv dotazy ohledně objednaného svozu směřujte na naši infolinku 245 001 740 (po – pá 7:30 – 15:30). Plátce svozu je naše společnost Certus Mercatus s.r.o. Společnost Geis Vás bude kontaktovat, až bude balík u Vás vyzvedávat. Pokud společnost Geis u Vás balík nevyzvedne, kontaktujte prosím naši infolinku 245 001 740 (po – pá 9:00 – 17:00).

Dodavatel doporučuje zasílat reklamované zboží v originálním obalu nebo v jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho přijetím.

d) vyřízení reklamace
Servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo jej servisní středisko zašle zpět spediční službou.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.

Veškeré práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění a ze záruky za jakost neupravená těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Odstoupení od smlouvy:

a) právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči dodavateli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky.

V případě využití slevové akce, akce typu Cash Back, dárků, dárkových poukazů apod. (dále jen „bonusů“), je nutné tyto bonusy vrátit zpět v případě, že zákazník odstoupí od kupní smlouvy, a to i v případě, že společnost Certus Mercatus s.r.o. není přímým účastníkem uzavřené kupní smlouvy a předává bonus pouze jako třetí strana na základě předložené platné kupní smlouvy. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, pak tato smlouva zaniká a zákazníkovi tím zaniká i nárok na bonus. Společnost Certus Mercatus s.r.o. si vyhrazuje právo vymáhat takový bonus zpět.

b) právo zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který uzavřel s dodavatelem kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, telefon), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný dodavatelem. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu servisu dodavatele Certus Mercatus s.r.o., Areál Westpoint, U Silnice 949/11, Praha 6, 161 00 nebo na adresu elektronické pošty info@mercatus.cz. V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a data nákupu na adresu dodavatele.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat dodavateli zboží, které od něho obdržel, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu servisu dodavatele Certus Mercatus s.r.o., Areál Westpoint, U Silnice 949/11, Praha 6, 161 00. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

Spotřebitel má právo dodané zboží vyzkoušet, a to obvyklým způsobem, v souladu s jeho povahou a vlastnostmi, a v rozsahu nezbytném k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nesní dojít ke zjevnému opotřebení zboží. Zboží je pak třeba vrátit ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal, tzn. kompletní, bez zjevného opotřebení a bez vad. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, a nedojde k jiné dohodě, má dodavatel právo na náhradu nákladů skutečně vynaložených v souvislosti s vráceným zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů a škody bude realizována tak, že kupní cena, k jejímuž vrácení je dodavatel povinen, bude snížena o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (tzn. čištění, výměna filtrů, kartáčů apod.). Účtování těchto nákladů může spotřebitel předejít, pokud zboží uvede do původního stavu sám (očištěním, zkompletováním, správným zabalením apod.).

Dodavatel doporučuje zasílat zboží doporučeně a pojištěné, jelikož dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu na cestě k němu na adresu provozovny.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu zboží vrátíme ve lhůtě určené zákonem na Váš bankovní účet.

c) právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením od smlouvy je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

9. Ochrana osobních údajů 

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a souvisejícími právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník učiněním své objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uváděných v souvislosti s objednávkou dodavatelem jako správcem a souhlasí s dalším zpracováním těchto osobních údajů pro účely obchodní činnosti dodavatele.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do “zákaznické sekce”.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu info@irobot.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.  V případě porušení svých práv má zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Fotografie umístěné na internetovém obchodu dodavatele mohou být pouze ilustrativní, vždy se informujte o obsahu balení.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím e-mailové adresy info@irobot.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zasílá dodavatel na e-mailovou adresu spotřebitele.

V případě, že dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy mezi zákazníkem, které je spotřebitelem, na straně jedné dodavatelem na straně druhé, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel uvedených na této webové adrese. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete taktéž na stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dodavatel si vyhrazuje právo VOP měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.irobot.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016 VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP novějších.